SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Pri tem šolska svetovalna služba pomaga in sodeluje. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokoven avtonomen način sodeluje z vsemi udeleženci  tako v šoli kot tudi izven šole.

Svetovalna služba ni le servis, ki interventno priskoči na pomoč samo ob različnih težavah in motnjah, pač pa je strokovni sodelavec, ki skupaj z ostalimi zaposlenimi  skrbi za zdravo in spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje.

Svetovalna delavka Nataša Štupar Jarović

Kontakt:
natasa.stupar-jarovic@os-mojstana.si

Področja, ki jih pokrivamo

 • pri organizaciji učenja,
 • pri delu z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi,
 • v konfliktnih situacijah v trikotniku učenec – učitelj – starši,
 • ob intervencijah in kontaktih z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Psiho pediatrični oddelek, Centri za socialno delo, Centri za preprečevanje odvisnosti, Zdravstveni dom ….).
 • priprava dokumentacije,
 • udeležba na timskih sestankih,
 • priprava individualiziranih programov,
 • spremljanje in evalvacija dela ter napredka dodatne strokovne pomoči.
 • opazovanje otrok in sodelovanje z vzgojiteljicami vrtca,
 • postopek vpisa v skladu z rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
 • sodelovanje v komisiji za odložitev šolanja,
 • izvedba roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolcev,
 • oblikovanje oddelkov prvih razredov,
 • sodelovanje z učitelji in vzgojitelji.
 • usmerjanje učencev od vstopa v šolo do zaključka šolanja,
 • svetovanje pri izbiri nadaljnjega izobraževanja,
 • predstavitev izobraževalnih programov slovenskih srednjih šol,
 • priprava na informativne dneve,
 • pomoč pri vpisu v različne srednješolske programe,
 • obveščanje o obvestilih prijavno-informacijske službe RS.
 • izbor učiteljev ocenjevalcev,
 • izpeljava NPZ v skladu s koledarjem in navodili RIC,
 • pregled rezultatov učencev in podaja morebitnih ugovor nad ocenjevanjem,
 • izdelava poročila o poteku in dosežkih NPZ.
 • obravnavanje aktualnih tem iz obdobja otroštva in adolescence, problemih zasvojenosti, medsebojnih odnosov, vrednotah mladih,
 • posredovanje strokovnih informacij o inovacijah s področja vzgoje in izobraževanja,
 • po potrebi sodelovanje na roditeljskih sestankih.
 • pomoč razrednikom pri izreku vzgojnih opominov.
učenje učenja

Učenje lahko primerjamo s potjo, ki je strma in pelje na vrh gore. Najprej pridemo do gore, nato si jo ogledamo in povzdigujemo z očmi proti vrhu, proti svojemu cilju. Med potjo se velikokrat zazremo nazaj v dolino, da vidimo kje smo bili in koliko poti smo že prehodili. Včasih to doživljamo kot nekaj prijetnega, včasih kot nekaj mučnega. 

In ravno tako je glede učenja. Včasih se nam to zdi kot nekaj najprijetnejšega, včasih pa kot nekaj najbolj groznega. Toda navsezadnje je učenje delo, ki se ga mora naučiti vsak posameznik. Prav tako, kot se mora čevljar naučiti delati čevlje, šivilja šivati obleke, zidar zidati hiše, se mora vsak učenec naučiti, kako naj se uči. 

Čeprav včasih mislimo, da smo se že vse naučili in da je konec z učenjem, se že v naslednjem trenutku zavemo, da smo popolnoma nevedni in da smo se šele začeli učiti. 

Vse to pa nam lahko uspe le ob skrbno načrtovanem času in načinu učenja, pa če je to hote ali nehote. S tem šolsko delo postane lažje, zanimivejše in prijetnejše, in kar je tudi zelo pomembno, s tem bomo imeli tudi več časa druge interese in prostočasne aktivnosti. 

Kdor nič ne ve, pa ne ve, da nič ne ve,
je neumnež, izogibaj se ga!

Kdor nič ne ve, pa ve, da nič ne ve,
je nevednež, pouči ga!

Kdor nekaj ve, pa ne ve, da nekaj ve, spi, zbudi ga!

Kdor nekaj ve, pa ve, da nekaj ve,
je modrec, sledi mu!

 • Letak učenje učenja

Vpis v
1. razred

Postopek vpisa v prvi razred.

poklicna orientacija

Kam po končani osnovni šoli?

nadarjeni

Kdo so nadarjeni učenci?

DSP

Dodatna strokovna pomoč na šoli

Internetna varnost

Bonton in informacije o varni rabi interneta

Vpis v 1. razred
Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).
Koga vpisujemo v 1. razred?

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2024 bomo v 1. razred za šolsko leto 2024/25 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2017 in jim je bilo po odločbi šolanje odloženo).

Kdaj in kako vpis poteka?

Vpis se izvede v šoli pri šolski svetovalni delavki v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti. V začetku meseca februarja boste na domači naslov (stalno ali začasno prebivališče) prejeli vabilo za vpis v prvi razred in vse potrebne obrazce za vpis na našo osnovno šolo.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Šolski okoliš
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Ministrstvo pristojno za šolstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu – uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,  javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:
 • OBVEZNO vpišite otroka pri nas,
 • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prepis.
 • Ne živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka vpisati vanjo?

  Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Osnovne šole 16. decembra Mojstrana, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, svojega otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis na Osnovno šolo 16. decembra Mojstrana. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. Osnovna šola 16. decembra Mojstrana bo o vlogi odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

  Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku. 

  O vlogi za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice občine Kranjska Gora, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

  Odložitev šolanja

  Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

  Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

  Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina v sestavi ravnateljice, šolske zdravnice, svetovalne delavke ter vzgojiteljice. Šola bo tudi na podlagi vaše vloge pridobila mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

  Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja

  • Vloga za odložitev šolanja
  Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

  Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na zdravniški pregled.

  Zdravniški pregledi se izvajajo predvidoma v mesecu marcu ali aprilu.

  POKLICNA ORIENTACIJA

  Vsako leto, predvidoma v januarju, na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, pripravijo in objavijo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program.

  • Dostop do rokovnika

  Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

  Pri izbiri poklicne smeri je učencem lahko v pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Gre za poklice, za katere je na trgu dela manj delavcev, kot jih potrebujejo delodajalci. Zanje so razpisane štipendije, ki so dijakom lahko v pomoč v času šolanja.

  Informativne dneve za poklicne programe, za katere so razpisana učna mesta pri delodajalcih, organizirata tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

  NADARJENI UČENCI

  Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

  Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in učitelji.

  KONCEPT ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

  Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Koncept: NADARJENI – ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI V OSNOVNI ŠOLI

  Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

  ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

  Miselno-spoznavno področje

  • razvito divergentno mišljenje (fleksibilnost, originalnost, fluentnost),
  • razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja),
  • nenavadna domišljija,
  • natančnost opazovanja,
  • dober spomin,
  • smisel za humor.

  Učno-storilnostno področje

  • široka razgledanost,
  • visoka učna uspešnost, bogato besedišče,
  • hitro branje,
  • spretnost v eni od umetniški dejavnosti,
  • motorična spretnost in vzdržljivost,
  • visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
  • radovednost,
  • raznolikost in močno izraženi interesi,
  • vztrajnost pri reševanju nalog,
  • visoka storilnostna motivacija,
  • uživanje v dosežkih.

  Socialno in čustveno področje

  • nekonformizem,
  • močno razvit občutek pravičnosti,
  • neodvisnost in samostojnost,
  • sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
  • izrazit smisel za organizacijo,
  • empatičnost.

  Značilnosti, ki jih lahko ovirajo pri uspešnem delu

  • nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih,
  • strah pred spraševanjem,
  • nizka samopodoba,
  • pomanjkanje samozaupanja,
  • nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu,
  • učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, z nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja …),
  • slaba pozornost,
  • hiperaktivnost,
  • čustvena in socialna nezrelost.
  ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

  Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. Poteka v treh stopnjah:

  1. EVIDENTIRANJE UČENCEV

  Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

  • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
  • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
  • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
  • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
  • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
  • mnenje šolske svetovalne službe.

  V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

  2. IDENTIFIKACIJA UČENCEV

  Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

  • ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
  • test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
  • test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti).

  Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

  3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

  Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. V vseh stopnjah pridobivamo pisno soglasje in mnenje. Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne OŠ. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka. V drugi triadi (ali po potrebi v tretji) pa se izvede tudi druga stopnja postopka – identifikacija, ter se ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje o otroku. Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma spregledani, se postopek izvede v celoti v drugi ali tretji triadi. Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika).

  TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI UČENCI
 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.
 • PREDLAGANE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI
 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • dodatni pouk,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • vzporedni programi,
 • obogatitveni programi (sobotne šole…),
 • športne in kulturne sekcije,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • kreativne delavnice,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice),
 • hitrejše napredovanje,
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • izbirni predmeti,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.
 • Dodatna strokovna pomoč
  Učencem z učnimi težavami nudimo na šoli podporo, spodbudo in pomoč po
  petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči, kot je opredeljen v Konceptu učne težave v osnovni šoli

  1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja
  Učitelj je prvi, ki učencu z učnimi težavami pomaga pri rednem pouku v razredu in pri dopolnilnem pouku. Najprej se je smiselno temeljito pogovoriti z njim, saj učitelj otroka opazuje v različnih situacijah in ki najlažje oceni, ali otrok dosega pričakovane standarde znanja. Skupaj z njim in svetovalno delavko se boste dogovorili za pomoč otroku oziroma prilagoditve, ki jih je šola dolžna izvajati skladno z Zakonom o osnovni šoli.

  2. Pomoč šolske svetovalne delavke in/ali mobilne specialne pedagoginje
  V kolikor učenec kljub vsem učiteljevim prilagoditvam (pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju) ne napreduje, se skladno z navodili v Konceptu učne težave po petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči v projekt pomoči vključi svetovalna delavka.

  3. Dodatna individualna in skupinska učna pomoč
  Na tretji stopnji modela pomoči se učenca, pri katerem težave ne izzvenijo, vključi v individualno in skupinsko pomoč, ki jo lahko izvajajo učitelji, šolska svetovalna delavka.
  V šoli nudimo individualno in skupinsko učno pomoč učencem s težavami na različnih področjih učenja. Pomoč nudimo otrokom, ki imajo težave pri branju, pisanju, računanju, koncentraciji, gibanju, govoru in jeziku ter pri učenju nasploh.
  Otroci so k tej obliki pomoči (v soglasju s starši!) vključeni individualno ali v manjših skupinah enako starih otrok, ki pomoč večinoma obiskujejo enkrat tedensko v času pouka.

  4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove
  (psihologinja v zdravstvenem domu, logopedinja, Svetovalni center za otroke in mladostnike v Ljubljani in Mariboru, Center za socialno delo itd.)

  5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

  Postopek usmerjanja

  V primeru, da je bil učenec vključen v vse predhodne korake pomoči in so njegove težave tolikšne, da ga ovirajo pri šolskem delu in samem funkcioniranju, se starši lahko odločijo za postopek usmerjanja. Starši tako izpolnijo Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku in ostalo potrebno dokumentacijo (zapis pogovora z učencem ob uvedbi postopka usmerjanja, diagnostiko specialne pedagoginje, itd.), nato pa vse dokumente skupaj pošljemo na Zavod RS za šolstvo, OE Kranj. Poleg omenjenih dokumentov se priložijo tudi poročila zunanjih institucij, kjer je otrok že bil obravnavan. Komisija za usmerjanje nato povabi starše in otroka na pregled, nato pa Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, s katero učenec pridobi pravico do prilagoditev in dodatno strokovno pomoč.

  Po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so učenci s posebnimi potrebami:

  • učenci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.


  Z odločbo o usmeritvi se učencu, usmerjenemu v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, določi obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. Ti učenci so deležni intenzivne pomoči. Zanje v sodelovanju z učitelji načrtujejo in izvajajo individualizirane programe, načrtujejo prilagoditve in evalvirajo napredek vsakega posameznika. Pri svojem delu sodelujejo z učitelji, starši in po potrebi tudi zunanjimi institucijami.

  Dodatno strokovno pomoč na naši šoli izvajajo:

  • Metka Rabič, specialna pedagoginja;
  • Nataša Štupar Jarovič, svetovalna delavka in pedagoginja;
  • Klavdija Panjan, pedagoginja.

  Učencu pa je lahko z odločbo o usmeritvi dodeljena tudi učna pomoč, ki jo izvajajo učitelji naše šole.

  internetna varnost

  Internet je za otroke privlačno, zanimivo, poučno, razburljivo … pa tudi NEVARNO OKOLJE. Da bo uporaba interneta in njegovih storitev vsem v korist in veselje, je potrebno poskrbeti za ustrezno varnost in z osnovami varne rabe naprav in spleta seznanjati otroke na vseh stopnjah razvoja. Na šoli učence usmerjamo v varno rabo naprav pri različnih predmetih in preko dodatnih delavnic, posebej pomembno pa je, da ste o varni rabi informirani tudi starši, saj otroci v splet povezane naprave več časa uporabljajo v času, ko niso v šoli. Šolska pravila namreč prepovedujejo uporabo IKT, razen v izobraževalne namene skladno z navodili strokovnih delavcev.

  Pripravili smo vam nekaj osnovnih nasvetov, ki omogočajo varnejšo rabo spletnih naprav. Predlagamo, da jih ob različnih situacijah večkrat posredujete svojim otrokom, ves čas pa jim bodite z ustrezno uporabo tudi sami dober zgled.

  Spletni bonton, splošno
 • Naprave in splet uporabljaj zmerno. Uporaba telefona, tablice, računalnika slabša vid in splošno zdravje.
 • Ko si z nekom, odloži naprave in se pogovarjaj s človekom.
 • Pri sporočanju ne žali in ne zasmehuj drugih. Tudi besede bolijo.
 • Z drugimi se pogovarjaj tako, kot želiš, da bi se drugi pogovarjali s teboj.
 • Spletne zlorabe in prevare
 • Na napravah, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje, se vedno odjavi, ko končaš z delom.

 • Nikoli ne izdajaj svojih ali tujih (osebnih) podatkov javno v družabnih omrežjih ali v sporočilih. Podatke lahko izkoristijo za krajo identitete ali celo denarja.
 • Osebni podatki so ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, številke bančnih računov, PIN številke, gesla in podobno.
 • Banke, pošta in ostale firme nikoli preko e-pošte ali spletne strani ne zahtevajo, da jim sporočiš kakršna koli gesla.

 • Če je ponudba za nek izdelek “predobra, da bi bila resnična”, tako običajno tudi je. Sončnih očal, ki sicer stanejo 200 EUR, nihče ne prodaja za 18,99 EUR! Take ponudbe so običajno prevara, kjer ostaneš brez denarja.

 • Nikoli ne objavljaj in ne pošiljaj fotografij in posnetkov sebe ali drugih na pol ali popolnoma golih! Nikoli se ne slači pred spletno kamero!
 • Za vsako objavo fotografij ali posnetka drugih ljudi moraš imeti dovoljenje.
 • Za več uporabnih nasvetov obišči spletno mesto http://otroci.safe.si/
 • kam po pomoč?
 • Informirajte se o varnosti na spletu: https://www.varninainternetu.si/
 • Skupna slovenska točka za nasvete s področja spletne varnosti je Safe.si: https://safe.si/
 • Če na internetu zasledimo neprimerne posnetke, spolno izkoriščanje otrok, žaljiv/sovražni govor, to lahko prijavimo na Spletno oko: https://www.spletno-oko.si/
 • Pri težavah z odvisnostjo (od interneta) in vseh drugih težavah lahko otroci poklepetajo s svetovalci
  na TOM telefonu na št. 116 111 ali na spletnem mestu
  http://www.e-tom.si/
 • Če gre pri spletni zlorabi za znake kaznivega dejanja, o tem obvestimo policijo.
 • Gradiva za osnovno šolo
  Seveda je pomembno, da pri tem skupaj sodelujejo starši, učitelji oz. izobraževalne ustanove in država. Varnost brskanja na spletu je predvsem svetovni problem, zato se ga je pomembno lotevati na globalen način. S tem namenom se v zadnjem času dela veliko na tem področju, predvsem v ozaveščanju in proučevanju problematike varnega brskanja preko anketiranja uporabnikov svetovnega spleta in analizi rezultatov.
   
  Za večjo varnost na internetu si preberi gradivo na naslednjih spletnih straneh:
 • www.safe.si (splošno osveščanje, gradiva)
 • www.spletno-oko.si (prijava nelegalnih vsebin)
 • www.nasvetzanet.si (svetovalci v živo za mlade, ki zaidejo v težave na spletu)
 • www.varninainternetu.si
 • Internetna varnost – prezentacija
 • Gradiva za starše
  medvrstniško nasilje
  za učitelje in starše

  Kratki članki za starše in učitelje na temo preventive različnih oblik nasilja: http://www.programneon.eu/category/za-starse-in-ucitelje/

  pravljice o medvrstniškem nasilju
  Pravljice o medvrstniškem nasilju Lahkonočnice: Pravljice o medvrstniškem nasilju
  Dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti
  Scroll to Top
  Spodaj si lahko ogledate
  aktualni jedilnik:
  Na voljo pa je tudi
  jedilnik za naslednji teden:
  PREDAJA SPRIČEVAL

  Obveščamo vas,
  da bo predaja spričeval med počitnicami:

  1. 7. 2024, od 9h do 12h in

  8. 7. 2024, od 9h do 12h.

  UČBENIŠKI SKLAD

  2024/25
  Do 17. 6. 2024